Предлагат отмяна на минималния праг за финансиране на достъпна жилищна среда


Снимка: Steven HWG by Unsplash


Премахване на минималния праг при финансирането на проекти за изграждане на достъпна жилищна среда предвижда актуализиран проект на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Той е качен за обществено обсъждане на сайта за обществени консултации Strategy.bg, а мнения могат да бъдат изпращани до 14 февруари.


Към момента програмата предвижда финансирането на проектно предложение за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства да не надхвърля 100 хил. лв.


Проектът предвижда и разширяване на обхвата на допустимите за финансиране дейности за осигуряване на лична мобилност, включително изменение в конструкцията на автомобил чрез монтиране на помощно съоръжение или приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка, за закупуване на автомобил с изменена конструкция или за обучение за придобиване на правоспособност за управление на автомобил. Предвиденото финансиране на всяко проектно предложение по този компонент от програмата е до 8000 лв. без ДДС.


Проектът за изменение на програмата урежда и синхронизирането с приложимите технически изисквания, стандарти и изисквания за достъпност, като се цели подобряване на реда, условията и процедурите за кандидатстване, изпълнение, отчитане и разплащане на държавните средства за изграждане на достъпна жилищна среда и за осигуряване на алтернативи за придвижването на хора с трайни увреждания.


Друга цел на предлаганите промени е да се намали административната тежест чрез оптимизиране на организацията, координацията и оперативния контрол от отговорните институции.


Програмата за достъпна жилищна среда и лична мобилност се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година. Изпълнението ѝ се контролира от министъра на труда и социалната политика или оправомощено от него лице.