Парите в обращение достигнаха 18,867 млрд. лева в края на юни


Снимка: Ройтерс


Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) в края на юни достигнаха 18,867 млрд. лева, като за една година нараснаха с 8,68%, или с 1,506 млрд. лева. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ) в края на второто тримесечие на тази година.


Динамика на парите в обращение


За сравнение на годишна база нарастването за периода беше по-високо както в абсолютна стойност (1,592 млрд. лв.), така и в процентно отношение (10,10%).


В централната банка отчитат, че от април до юни парите в обращение се увеличиха с 484,5 млн. лв., или с 2,64% в  сравнение с края на март. Нарастването е с 0,36 процентни пункта по-малко за същия период на миналата година.


Най-висок месечен растеж (1,83%) в рамките на второто тримесечие на тази година парите в обращение отбелязаха през април.


В БНБ изчисляват, че средната по стойност банкнота в обращение в края на юни 2020 г. е 37,61 лв., което представлява увеличение с 0,01 лева спрямо края на март. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1,23 лв., или с 3,37%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.


Към 30 юни 2020 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,49%, като през второто тримесечие той е намалял с 0,04 процентни пункта спрямо края на предходното.


Средната по стойност разменна монета в обращение в края на юни 2020 г. е 0,18 лв. и се запазва без промяна спрямо края на първото тримесечие. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0,01 лв. в резултат от продължаващото навлизане в паричното обращение на монетата с номинална стойност 2 лева.


Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите


В края на юни в обращение са 489,1 млн. броя банкноти, които са с 12,6 млн. броя, или с 2,65% повече в сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 2,68% (480,2 млн. лв.), достигайки към 30 юни 18,397 млн. лв.


С най-голям дял (31,21%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на тази година е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 юни в обращение са 152,7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (3,80%) e броят на банкноти от 2 лева.


За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 24,2 милиона (5,20%), а стойността им − с 1,479 млрд.  лв. (8,74%).


Анализът на централната банка показва, че промените в структурата по брой на банкнотите в обращение следват тенденцията от предходните години на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100  лева) в сравнение с останалите номинали.


Спрямо края на юни 2019 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 2,54 и 0,30 процентни пункта, а на тези от 2, 5, 10 и 20 лева намаляха съответно с 0,47, 0,25, 1,06 и 1,06 процентни пункта.


В края на юни 2020 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50  лева е 7,632 милиарда лева, което е най-големият дял (41,50%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,20%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лева.


Банковата статистика отчете, че през второто тримесечие в структурата по стойност на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на банкнотите от 20 и 50 лева, съответно с 0,15 и 0,56 процентни пункта.


Банкнотата от 50  лева е единствената в структурата по стойност на банкнотите в обращение, чийто дял нараства (с 2,09 процентни пункта) за едногодишен период. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 1,08 процентни пункта (от 15,83% на 14,75%).


Към 30 юни в обращение са 2,643 милиарда броя разменни монети, които са с 18,1 млн. броя, или с 0,69% повече в сравнение с броя им от края на март. За същия период общата им стойност се увеличи с 4,3 млн. лв., или с 0,93%, и в края на юни достигна 469,1 млн. лв.


Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва. През второто тримесечие на 2020 г. най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева – с 2,39%.


За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличава със 139,7  млн. (5,58%), а стойността им  – с 33,3  млн.  лв. (7,64%).


На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – с 18,66%. В края на юни 2020 г. в обращение са 66,6 милиона броя от тях, което представлява увеличение с 10,5 милиона броя.


Фалшиви и преправени пари


За периода от април до юни в Националния център за анализ на БНБ са задържани 198 броя неистински български банкноти, от които 197 броя са циркулирали в паричното обращение.


С най-голям брой фалшиви банкноти са тези с номинал 20 лева (58,08%). Неистинските пари от 50 лева са с дял от 24,24% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Фалшивите столевови банкноти са с дял от 9,09%, а тези от 10 лева – с дял от 8,08%.


В периода април – юни бяха регистрирани и задържани общо 231 броя фалшиви монети, като 89 броя от тях са циркулирали в паричното обращение.


През второто тримесечие от фалшивите чуждестранни банкноти задържаните на територията на България са 3783 броя евро (от които 125 броя са циркулирали в паричното обращение), 142 броя щатски долари и 9 броя банкноти от други чуждестранни валути.