КФН е одобрила проспект за търговия на облигации на “Асенова крепост”


Снимка: Олег Попов, Investor Media Group


Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград.


Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100008213, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 3,60% (360 базисни точки), но общо не по-малък от 2,70% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 30.07.2021 г. и дата на падеж 30.07.2030 г.


С отделно решение регулаторът не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Карол инвестмънт“ ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 16 199 981 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.


На заседанието си Комисията е одобрила и измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“, измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и е съгласувала избора на ПОД „Топлина“ АД на „Захаринова Нексиа“ ООД  и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него пенсионни фондове.


КФН е издала лиценз за управляващо дружество на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.


Регулаторът е издал и одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, на промени в Правилата за оценка и управление на риска и на промени в правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.


Комисията е решила още да изпрати писмо до управляващо дружество „Сердика Капитал” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.