Бързите заеми забавиха годишния си ръст до 4,3% в края на март


Снимка: БГНЕС


Компаниите, които отпускат т.нар. „бързи заеми“ у нас, имат 4,3% (128,2 млн. лв.) увеличение на вземанията си спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. и ръст от 1,8% (55,7 млн. лв.) на тримесечна база, показва банковата статистика. В Българската народна банка изчисляват, че в края на март отпуснатите заеми от на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,128 млрд. лв. при 3 млрд. лв. в края на март 2020 година.


Наблюденията показват, че ръстът на бързите кредити се забавя през миналата година. Правителствените мерки за подпомагане на домакинствата по време на коронавирусната пандемия сякаш намалиха интересът към тях. През първото тримесечие на миналата година те нараснаха с 19%, през второто – с 10,5%, а през третото годишният ръст беше 7,9%, а в периода от октомври до декември  – с 6%.


Investor.bg припомня, че до края на първото тримесечие на 2019 г., в продължение на една година, имаше забавяне на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране. Преди това – от края на март 2016 г. в продължение на 12 поредни тримесечия кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше.


В централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 111,7 млн. лева.


На годишна база продадените кредити са в размер на 114,8 млн. лв. (в т.ч. 60,6 млн. лв. през първото тримесечие на 2021 г.), а закупените – 3,1 млн. лв. (в т.ч. 0,3 млн. лв. през първото тримесечие на 2021 г.).


                                                        ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ

 


В края на март в матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1,379 млрд. лв. Те намаляват с 0,4% (4,8 млн. лв.) спрямо края на март миналата година, а нарастват с 4,5% (60 млн. лв.) в сравнение с края на декември.


Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити намалява от 46,1% в края на март 2020 г. до 44,1% в края на същия месец на 2021 година.


В края на първото тримесечие вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 752,1 млн. лева. Те намаляват с 2,5% (19,1 млн. лв.) на годишна база, а нарастват с 0,7% (5 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 703,4 млн. лв. в края на март 2021 г., като нарастват със 7,1% (46,6 млн. лв.) в сравнение със същия месец на 2020 г., а намаляват с 0,8% (5,5 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.


Към края на март размерът на необслужваните кредити е 293,8 млн. лева. Те се увеличават с 56% (105,5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 г., а намаляват с 1,2% (3.7 млн. лв.) на тримесечна база.


                                     СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ


Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори


В края на март вземанията по кредити от сектор Домакинства и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база с 1,5% (35,6 млн. лв.) до 2,352 млрд. лева. Спрямо края на декември 2020 г. те нарастват с 2,4% (54,6 млн. лв.).


Относителният им дял в общия размер намалява от 78% в края на март 2020 г. до 76,2% в края на същия месец на тази година.


Вземанията по заеми за фирмите са 645,6 млн. лв. към края на първото тримесечие. Те се увеличават с 12,8% (73 млн. лв.) в сравнение с март 2020 г., а намаляват с 0,7% (4,8 млн. лв.) спрямо края на декември 2020 година.


Относителният им дял в общия размер нараства от 19,3% в края на март 2020 г. до 20,9% в края на същия месец на 2021 година.


             ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ


В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските заеми, които са 2,221 млрд. лв. в края на първото тримесечие. Те се увеличават с 1,5% (33,6 млн. лв.) на годишна база и с 2,4% (52,8 млн. лв.) на тримесечна база.


Относителният им дял в общия размер на сектора е 94,4% към края на март, като остава непроменен спрямо края на същия месец на 2020 година.


Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие е 31,4 млн. лв. Те намаляват с 4,7% (1,5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 година и с 4,3% (1.4 млн. лв.) спрямо декември 2020 г.


Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява от 1,4% в края на март 2020 г. до 1,3% в края на същия месец на тази година.


Другите кредити са общо 100,2 млн. лв. в края на март и нарастват с 3,7% (3,5 млн. лв.) на годишна база и с 3,3% (3,2 млн. лв.) на месечна.


Относителният им дял нараства от 4,2% в края на март 2020 г. до 4,3% в края на същия месец на тази година.


                                ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД


Източници на финансиране


В края на март пасивите на дружествата, специализирани в отпускане на „бързи заеми“, са 3,828 млрд. лв. при 3,587 млрд. лв. преди година. Те се увеличават с 6,7% (241,1 млн. лв.) спрямо края на март 2020 г. и с 2% (76,5 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.


В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1,905 млрд. лв. (49,8% от общия размер на пасивите) в края на март. Размерът им нараства с 5,9% (106,8 млн. лв.) спрямо края на март 2020 г. и с 5,8% (104,3 млн. лв.) в сравнение с края на декември миналата година.


Заемите с матуритет над 1 година представляват 90,1% от общия размер на получените кредити в края на март при 90% в края на същия месец на 2020 година. Техният размер е 1,715 млрд. лв. и нараства с 6% (96,5 млн. лв.) на годишна база и с 4,3% (70,2 млн. лв.) на месечна.


В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 1,806 млрд. лв. в края на март и растат с 8,6% (143,7 млн. лв.) спрямо края на март 2020 г. и с 6,6% (111,5 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2020 година.


Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити се увеличава от 92,5% в края на март 2020 г. до 94,8% в края на март тази година.


Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата е 52,4 млн. лв. в края на март 2021 година и се увеличава с 6,7% (3,3 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 г. и с 0,5% (0,3 млн. лв.) спрямо края на декември миналата година.