България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.


Снимка: Bloomberg L.P.


България очаква да получи от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, кохезионните фондове и Фонда за морско дело и рибарство малко над 9,7 млрд. евро за новия програмен период (2021-2027 г.). Заедно с националното съфинансиране сумата, с която се очаква страната ни да разполага по новите оперативни програми, възлиза на 11,43 млрд. евро.


Това се вижда от проекта на споразумение за партньорство с ЕС за следващия програмен период, който е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища по документа изтича на 30 ноември.


Допълнително ще се уточнява финансирането за слаборазвитите региони, което е договорено в размер на около 200 млн. евро. В тази сметка не са включени и средствата по програмата за селските райони.


В документа се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, посочват вносителите.


През януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други.  В документа се формулирани пет водещи приоритета за финансиране и се предлага рамката на новите оперативни програми.


Приоритети за финансиране


България е формулирала пет цели на политиката за финансиране през новия програмен период. Това са:


·        иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;


·        чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;


·        подобряване на мобилността и регионалната свързаност;


·        развитите на човешките ресурси и образование;


·        устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.


Осъществяването на целите по първия приоритет ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез новата програма за  конкурентоспособност и иновации в предприятията и програма за научни изследвания, иновации, дигитализация. Българската администрация признава, че страната ни е „скромен“ иноватор, с недофинансирана наука и иновации и ниска иновационна активност на предприятията, както и незадоволителни резултати от функционирането на научната система, забавена модернизация на висшето образование, ниски резултати в областта на човешкия капитал и привличането и задържането на таланти.