БНБ ще проведе аукцион за продажба на 10,5-годишни ДЦК за 300 млн. лева


Снимка: БГНЕС


На 20 септември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3833 дена) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 21 219/17.02.2021 г. с падеж 17 август 2031 г., съобщи централната банка. За шестия аукцион за тази година Министерството на финансите предлага за продажба ДЦК за 300 млн. лева.


Това е емисията, която Министерството на финансите предложи през февруари, и тогава набра 300 милиона лева от нея като дългово финансиране, а през март пласира още 200 млн. лева.


И сега лихвеният процент е фиксиран на 0,10%. Датата на плащане е 23 септември 2021 г.


По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.


Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.


Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички или да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.


Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че финансовото ведомство ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията BG 20 400 21 219 от 17 февруари 2021 г. на аукционен принцип.


Investor.bg припомня, че към края на юни номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“ възлиза на 30,068 млрд. лева, от които 6,264 млрд. лева вътрешен и 23,804 млрд. лева външен.


Към края на юни съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към БВП е в размер на 24,2%, като съотношенията на вътрешния и външния дълг на подсектора към БВП са съответно 5% и 19,1%.


Досега през годината държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 1 млрд. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4,5 млрд. лева и до края на 2021 г. на разположение остават 3,5 млрд. лв.