Бюджетното салдо през първото полугодие се влошава с 1,7 млрд. лв.


Снимка: Олег Попов, Investor Media Group


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КПФ) за първото полугодие се влошава с 1,7 млрд. лв. спрямо същия период на предходната година, сочат данни на Министерството на финансите.


На база предварителни данни към юни то очаква превишението на приходите над разходите да бъде в размер на 1,564 млрд. лв., докато през първото полугодие на миналата година то е било в размер на 3,223 млрд. лв.


Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юни се очаква да бъдат в размер на 48,2 на сто от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите се забавят, което е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.


Изпълнението на актуализирания годишен разчет в частта на разходите по КФП за първото полугодие се очаква да бъде в размер на 41,4 на сто. По-ниското усвояване на разходите спрямо изпълнението на приходите е причината за формирането на текущо превишение на приходите над разходите към полугодието, поясняват от МФ.

Още по темата

Работата по строителството и изпълнението на големите инфраструктурни и инвестиционни проекти продължава, а мярката 60/40 се очаква да бъде предефинирана и обхватът й да бъде разширен, като се предвижда тя да продължи да се прилага до края на септември, съобщава министерството. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в годишния разчет индексиране на пенсиите, което ще доведе до нарастване на разходите през втората половина на годината.  Продължават и разходите във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пандемията.


МФ очаква приходите, помощите и даренията по КФП към юни да бъдат в размер на 21,3 млрд. лв. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юни се свиват с 1,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 417,3 млн. лева.


Разходите по консолидираната фискална програма включително вноската на България в бюджета на ЕС към юни са в размер на 19,8 млрд. лв., което е 41,4% от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на малко над 19 млрд. лв. като номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания и разходите за персонал.


Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30 юни от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв.


Към май приходите, помощите и даренията по КПФ са в размер на 17,6 млрд. лв., като спрямо същия период на миналата година намаляват номинално с малко над 1 млрд. лв., сочат още данните на МФ.  При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1,4 млрд. лв., а постъпленията от помощи и дарения са повече с 367,2 млн. лв., сравнени с края на май 2019 година. Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци, предвидени в закона за извънредното положение заради коронавируса, и от друга на негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца, съобщава финансовото министерство.


Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 13,9 млрд. лв., като приходите от преки данъци са в размер на 2,4 млрд. лв., а постъпленията от косвени данъци са в размер на 6,6 млрд. лв. Постъпленията от ДДС са в размер на 4,4 млрд. лв. или 41,6 % от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, както и спадът на цената на суровия петрол вследствие разпространението на COVID-19 се очаква да повлияят негативно върху приходите от данъка и през следващите месеци на текущата година. Приходите от акцизи възлизат на малко над 2 млрд. лв., а постъпленията от мита са 86,8 млн. лв. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 4,4 млрд. лв., което представлява 40,8 % от разчетените за годината.


Неданъчните приходи са в размер на близо 2,3 млрд. лв., а приходите от помощи и дарения са в размер на 1,3 млрд. лева.


Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС към май възлизат на 16,3 млрд. лв.


Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 май от централния бюджет, възлиза на 615,3 млн. лв.


Бюджетното салдо по КФП на касова основа към края на май е положително в размер на 1,3 млрд. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 825,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 487,6 млн. лева.


Размерът на фискалния резерв към 31 май е 10,2 млрд. лв.